Rregulat dhe kushtet e mëposhtme të përdorimit, si dhe politika për respektimin e privatësisë mund të ndryshohen nga ana jonë në çdo kohë. Ju lutem, që për çdo ndryshim të mundshëm, të vizitoni here pas here faqen tonë.

Rregullat e përdorimit.

Ju lutem, lexoni me kujdes rregullat e përdorimit se si mund ta përdorni këtë faqe, dhe gjithë rregullat lidhur me programet që ofrojmë. Duke qenë përdorues i faqes sonë, ju bini dakord me rregullat e përdorimit të kësaj faqeje. Ne ruajmë të drejtën e modifikimit dhe ndryshimit të rregullave në çdo kohë. Ju lutem konktrolloni herë pas here këto ndryshime. Duke qenë përdorues të kësaj faqeje, pavarësisht se i lexoni apo jo rregullat e reja, pavarësisht se nuk ju njoftojmë rreth ndrushimeve dhe risive të mundshme, ju bini dakord me ndryshimet e reja. Nëse nuk bini dakord me këto rregulla, ju lutem, mos e përdorni këtë faqe apo programet tona.

PRONARËT DHE MBLEDHËSIT E INFORMACIONEVE

Këto rregulla dhe kushte aplikohen për përdorimin e faqes dhe shërbimeve të ofruara dhe mirëmbajtuara nga www.shpresarupar.com

Këto kushte dhe rregulla gjithashtu aplikohen edhe për çdo faqe tjetër që kemi pasur në pronësi ose që mund të përdorim në të ardhmen, duke përfshirë këtu edhe rrjetet sociale. Këto rregulla dhe kushte vlejnë deri atëhere kur ne marrim tjetër vendim.

Për çdo pyetje që mund të keni lidhur me kushtet dhe rregullat e përdorimit të kësaj faqeje, programeve apo çdo faqeje të përdorur deri tani apo rrjeteve sociale, ju lutem na kontaktoni me anë të emailit: email us.

KUFIZIMET

Përmbajtja e kësaj faqeje mbrohet nga ligji për të drejtat e autorit dhe janë pronësi e autorit. Informacionin dhe materialet e kësaj faqeje mund ti përdorni vetëm për përdorim personal, përveç rasteve kur mes dy palëve nënshkruhet marrëveshje tjetër. Ju nuk mund të ndryshoni, modifikoni, fshini, transmentoni apo kopjoni si punën tuaj asnjë material të kësaj faqeje. Ju, para se të publikoni, shfaqni, shpërndani apo të shfrytëzoni për qëllime komerciale çdo lloj materiali nga kjo faqe, DUHET të keni autorizimin tonë me shkrim apo autorizimin me shkrim të ndonjë entiteti tjetë i cili zotëron pronën intelektuale. Duke përdorur këtë faqe ju bini dakord ti përmbaheni rregullave tona si dhe të respektoni me ligj të drejtat e autorit për çdo lloj materiali që publikohet nga kjo faqe, nga këto programe apo në rrjetet sociale.

LINKS

Këto rregulla dhe kushte të përdorimit aplikohen vetëm për faqen tonë dhe jo për faqe të kompanive apo organizatave të tjera, duke përfshirë edhe ato me të cilat ne bashkëpunojmë apo kemi marrëveshje. Ne nuk mirëmbajmë, nuk krijojmë, nuk mbështesim dhe as nuk marrim përgjegjësi për përmbajtjet, reklamimin, produktet apo materialet e vëna në dispozicion nga ndonjë faqe tjetër, duke përfshirë këtu edhe ato me të cilat ne bashkëpunojmë apo kemi marrëveshje. Në asnjë rrethanë ne nuk do marrim përgjegjësinë drejtëpërdrejtë apo tërthorazi për ndonjë humbje apo dëm të mundshëm që ju është shkaktuar apo supozohet t’ju ketë ardhur si rezultat i përdorimit të materialeve apo shërbimeve tona, të cilat i keni gjetur në ndonjë faqe tjetër.

Çdo koment rreth materialeve dhe shërbimeve apo rreth faqes sonë është i mirëpritur. Gjthësesi, ne nuk do të analizojmë, shqyrtojmë apo konsiderojmë gjithë sygjerimet apo idetë rreth temave tek blogu ynë, seminareve, programeve, apo qoftë edhe newsletter.

Shpresojmë ta kuptoni që kjo politikë e ndjekur nga ana jonë synon të shmangi mundësinë e keqkuptimeve të mundshme në të ardhmen, në rast se idetë që shkruhen nga ne mund të jenë të ngjashme me ato që janë paraqitur nga ju. Për këtë arsye ju kërkojmë që të mos na dërgoni idera, sygjerime apo materiale. Në rastet, kur pavarësisht këtyre rregullave, ju vazhdoni të na dërgoni idera, sygjerime, këto kthehen në pronësinë tonë. Duke u nisur nga ky fakt, ne kërkojmë që ju t’ju përmbaheni këtyre rregullave. Në rastet kur keni një projekt apo ide interesante, sidomos kur është tepër konfidenciale apo personale, ju lutem të na kontaktoni paraprakisht.

KOMENT

Ju nuk mund të postoni komente vulgare, kërcënuese, fjalë urrejtjeje, abuzive, shpifëse, të pahijshme apo komente që cënojnë privatësinë e një personi, komente që shkelin të drejtat e njeriut, të drejtat e pronës, të drejtat intelektuale, pra asgjë që bie në kundërshtim me ligjet në fuqi. Ju nuk mund të përdorni vendin e komenteve për reklamë komerciale të produkteve të tjera, qofshin kueto edhe në pronësinue tuaj.

Ju nuk mund të postoni materiale që kërkojnë të mbledhin fonde, nuk mund të postoni materiale që reklamojnë mallra apo shërbime të tjera. Ju nuk mund të postoni materiale për të cilat e dini që janë të rremë. Ju nuk mund të postoni asnjë lloj material i cili përmban viruse, informacione apo komponentë të tjerë të dëmshëm.

Ne, për materiale të tilla nuk mbajmë asnjë përgjegjësi, përveç atyre të aprovuar dhe firmosur nga ne. Gjithësesi ne ruajmë të drejtën e modifikimit, fshirjes së mesazheve dhe materialeve që ne i konsiderojmë abuzive, të pahijshme, ofenduese, të papranueshme. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën të redaktojmë, modifikojmë apo heqim komentet qoftë edhe për arsye të tjera. Pavarësisht se ne i largojmë, redaktojmë, modifikojmë mesazhet apo çdo lloj materiale të dërguar në faqen tonë, vetë përdoruesi apo dërguesi ka përgjegjësi të plotë morale dhe ligjore për përmbajtjen e mesazheve apo postimeve nga ana e tij. Duke dërguar postime apo mesazhe të faqen tonë apo faqe të tjera, ju jepni të drejtën që ne apo edhe kompanitë relevante mbarëbotërore të kenë të drejtën ekskluzive për përdorimin e pyetjeve, komenteve apo postimeve të ndryshme në formën origjinale apo të edituar, në televizione, libra, artikuj, komente apo në çdo lloj forumi apo organizimi të mëvonshëm.

REGJISTRIMI

Ne, mundet të pezullojmë çdo regjistrim të përdoruesve të cilët shkelin këto rregulla.

INFORMACIONET

Informacionet, shërbimet, produktet, materialet, temat rreth të cilave flasim në faqen tonë, janë “ashtu si janë”, pa nënkuptime. I vetmi qëllim i joni është shërbimi korrekt dhe i kënaqshëm për klientin.

KËSHILLAT PROFESIONALE

Informacionet që gjeni online në faqen tone www.shpresarupar.com, duke përfshirë këtu edhe mesazhe, komente, newsletter, nuk munden të zëvendësojnë shërbimet e ofruara nga profesionëstët apo ekspertët e trajnuar në fusha të ndryshme (financiare, mjekësore, psikologjike, trajnime biznesesh, ligjore e të tjera, e të tjera). Për çështjet që kanë të bëjnë me shëndetin fizik, mendor, sidomos simptomat që kërkojnë një diagnostikim apo kujdes mjekësor, ju lutem kontaktoni ekspertët e fushave përkatëse. Ju jeni përgjegjës për marrjen e vendimeve tuaja, për veprimet dhe rezulatet që arrini në jetën tuaj. Duke eksploruar në faqet tona, ju bini dakord të mos bëni ne përgjegjës për mendimet, idetë, këshillat apo shkrimet që ndajmë online, në çdo kohë dhe në asnjë rrethanë. Ne ju ofrojmë programe profesionale, programe të cilat i gjeni në faqen tonë kundret pagesave përkatëse, programe pas të cilave ne edhe qëndrojmë duke ofruar gjithë profesionalizmin tonë.

PROGRAMET

Gjithë programet dhe shërbimet që ofron kompania jonë janë programe edukimi.

KONTROLLI PRINDËROR

Në faqen tonë nuk mund të regjistrohen fëmijë nën moshën 13 vjecare. Ju sygjerojmë që ju si prindër të jeni krah fëmijës kur ky eksploron në website të ndryshme.

KONFIDENCIALTETI DHE JO-KONKURENCA

Përdoruesit e kësaj faqeje e kanë të qartë që mjetet, proceset, teknikat, startegjitë, materialet dhe informacionet e kësaj faqeje janë pronësi intelektuale. Si të tillë përdoruesit bien dakord të mos kopjojnë, regjistrojnë, të mos e shpërndajnë më tej si materialin e tyre pa lejen dhe kontratën me shkrim. Çdo lloj përdorimi apo shpërndarjeje e koncepteve, materialeve të kësaj faqeje apo të pronësisue intelektuale do të ndiqet me rrugë ligjore, ku kërkohet edhe mbulimi i plotë i dëmit ekonomik, psikologjik e të tjera.

ZGJIDHJET LIGJORE

Këto kushte dhe rregulla zgjidhen sipas ligjit në fuqi.